Integritetspolicy.

Geoteam värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Integritetspolicy

Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer, och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten.
Allmänt:
Geoteam följer kraven i dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya dataskyddsförordningen gäller från 25 maj 2018 och innebär bl. a. att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter som företag och organisationer har om dig. Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer, och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten.

Vilka personuppgifter behandlar vi:
Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig:

- Uppgifter som behövs för att vi ska kunna kontakta dig.
- Uppgifter som behövs för att vi ska kunna utföra uppdraget.
- Uppgifter som behövs för att vi ska kunna fakturera dig för utfört arbete.

När du blir anställd hos oss samlar vi in följande personuppgifter:
- Uppgifter som behövs för att vi ska kunna kontakta dig.
- Uppgifter som behövs för att vi ska kunna betala ut lön till dig.
- Uppgifter som behövs för att vi ska kunna betala in skatter och avgifter.

Geoteam säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part.

Personuppgifter som behandlas hos tredjepart är av sådan art för att kunna fullfölja en avtalad tjänst och våra åtaganden gentemot våra kunder och medarbetare. Inga överföringar av personuppgifter görs till ett så kallat tredje land (länder som befinner sig utanför EU/ESS) Alla Personuppgifter som behandlas hos oss är begränsade till vad den tjänsten kräver för att kunna förmedlas. Eller att annan svensk lagstiftning ställer krav på att viss information lagras, t. ex bokföringslagen. Överlåtelse av information eller insyn till tredjepart som t. ex. myndigheter.

Hur länge sparas dina personuppgifter:
Dina personuppgifter lagras så länge som är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Geoteam radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl.

Skyddet av dina personuppgifter:
Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och personuppgiftsbiträden som vi själva efterlever gällande behandling av personuppgifter och att dom uppföljer kraven i dataskyddsförordningen.
All information som behandlas eller lagras hos oss skyddas enligt dom krav som ställs gällande IT-säkerhet, informationssäkerhet och skalskydd.

Dina rättigheter:
Geoteam ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att av begära:

Tillgång till dina personuppgifter:
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Rättelse av dina personuppgifter:
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter:
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling:
Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Portabilitet:
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändning mot behandling:
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

För mer information angående hur Geoteam arbetar och behandlar personuppgifter. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
info@geoteam.se +46 20-26 00 66
Geoteam Nord AB
Kylgränd 6A
906 20 Umeå

cookies

Huvudkontor
Geoteam Nord AB
Kylgränd 6A
906 20 Umeå
joachim@geoteam.se Hitta hit
Regionkontor
Geoteam Systems Sverige AB
Hägerstensvägen 94
126 49 Hägersten
andreas@geoteam.se Hitta hit
Producerad av Jo Kommunikation